Handelsbetingelser for private

www.clevercoffee.dk is owned and operated by CleverCoffee ApS, Fillerupvej 27, 8300 Odder., CVR number 38466216. Bank: Merkur Andelskasse. Reg. No. 8401 account no. 4299329. Contact: webshop@clevercoffee.dk

All orders received via www.clevercoffee.dk are processed according to the terms and conditions stated here. By placing an order on www.clevercoffee.dk, you as a customer acknowledge having read and accepted these conditions. A completed order is always considered a binding agreement between the customer and CleverCoffee. We reserve the right for price errors, typing errors, technical errors in the system as well as changes in specifications and out-of-stock products.

Prices

All prices are daily prices and the price is stated in the local currency including VAT and any taxes. Prices are exclusive of shipping and delivery costs. The prices at the time of placing the order are valid.

Payment and transaction costs

At CleverCoffee.dk, you pay for your goods with Dankort, MobilePay, VISA card or MasterCard depending on your location for the amount in your local currency that the order is for. The amount is only raised on the day the goods are dispatched from CleverCoffee's warehouse. Payment data is sent to NETS in encrypted form (SSL), and at no time can or will www.clevercoffee.dk gain access to your personal payment data, just as this data is not stored in our payment system.

Coffee subscription

When you buy a coffee subscription from CleverCoffee, you enter into an agreement which, over the selected period, has ongoing shipments of several consecutive purchases.

Payment is made per delivery and the money is first deducted from the payment card when sending each individual delivery. An invoice is sent per email to the customer for each delivery.

When placing an order, you are created with access to "My account", from which you can log in and manage your subscription. You can stop the subscription at no cost if you do not want to receive more deliveries or change your subscription if you want more/fewer deliveries or a larger/smaller quantity per delivery. An email is sent to the customer each time the current agreement is changed.

Complaint

CleverCoffee encourages you to check the delivered goods immediately after receipt. Should you discover any errors or omissions, please notify us immediately.

As a consumer, your purchases are covered by the Sales Act's rules on the 2-year right of complaint. The complaint period runs from the date you receive the goods. If you notice an error or deficiency in your order, or if you wish to advertise a product, please write to us at the email address webshop@clevercoffee.dk . Please state your order number when you write to us, and we will get back to you as soon as possible with an announcement about the further process. If the complaint is justified, you can either have the item repaired, exchanged, the money returned or the price reduced, depending on the specific situation. This of course requires that the defect has not arisen as a result of incorrect use of the product or other damage-causing behaviour. Under no circumstances may a product be put into use before the complaint has been processed. If the complaint is justified, CleverCoffee will refund reasonable shipping costs that you as a customer may incur in connection with returning the product. We will endeavor to process your complaint as quickly as possible.

How soon should I advertise?

You must advertise within a "reasonable time" after you have discovered the lack of the item. If you complain within two months of the defect being discovered, the complaint will always be timely.

Start a complaint

Before returning, please notify us by email at the email address webshop@clevercoffee.dk . You will then receive a return number, which you are asked to put on a copy of the order confirmation, which should be enclosed with the return item. After that, repayment will be made via transfer to your bank account. Please note that we do not receive packages sent by cash on delivery. You are also welcome to deliver your item to us in person by prior agreement.

I have regretted my purchase

If you wish to return an item, you must notify us of this within 14 days of receipt. You then have a further 14 days to return the item. It is your responsibility that the item reaches us in perfect condition and when the right of withdrawal is exercised, you must pay the return costs yourself. If the item has been used before return, it is up to CleverCoffee to assess the decrease in value and we will subsequently refund you the remaining amount.

If you wish to use your right of return, you must contact us at webshop@clevercoffee.dk .

That is why we use cookies

CleverCoffee.dk collects information about our users, e.g. via so-called 'cookies'. When you visit CleverCoffee.dk for the first time, you automatically receive a cookie. We draw attention to this via an information bar at the bottom of the screen the first time you visit the page.

A cookie is a small text file that is stored in your web browser (e.g. Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, etc.), and which registers you as a unique user. This cookie identifies CleverCoffee.dk's web server when you visit the page and registers its use.

A cookie can contain text and numbers. It is not a program and cannot contain viruses. www.clevercoffee.dk stores your postcode in a cookie, so that you do not have to enter the postcode every time you visit www.clevercoffee.dk.

Most browsers let you delete cookies from your hard drive, block all cookies, or receive a warning before a cookie is saved. See your browser's manual or help function for more information about these functions. However, you should be aware that sometimes you may not be able to access a website or that some functions of the website will not work if you do not accept cookies.

Disputes

The Danish venue rules apply to all purchases.

Salgs- og leveringsbetingelser for erhverv

www.clevercoffee.dk ejes og drives af CleverCoffee ApS (nævnes herfra CleverCoffee), Fillerupvej 27, 8300 Odder., CVR-nummer 38466216. 

Herunder finder du vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhverv. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og CleverCoffee.

 1. Anvendelse
 2. Tekniske oplysninger, vejledning m.v.
 3. Levering og leveringstid
 4. Betaling
 5. Ejendomsforbehold
 6. Garanti
 7. Reklamation og mangler
 8. Produktansvar
 9. Begrænset hæftelse
 10. Tilbagelevering af elskrot
 11. Force majeure
 12. Lovvalg og værneting

1. Anvendelse

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (marts 2024) for CleverCoffee ApS, er gældende for salg af enhver ydelse fra CleverCoffee, medmindre de udtrykkeligt afviger eller er modificeret ved anden skriftlig aftale. Kundens angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, ordre, accept, købsbetingelser m.v. anses ikke for en fravigelse af disse vilkår, medmindre CleverCoffee skriftligt har accepteret afvigelserne.

2. Tekniske oplysninger, vejledning m.v.

Produktinformationer, illustrationer, tegninger og oplysninger om tekniske data, som f.eks. volumen og lignende i brochurer og andet salgsmateriale m.v. er kun vejledende. CleverCoffees oplysninger er kun bindende, når særskilt skriftlig garanti er ydet for disse som et led i aftalen. Kunden har det fulde ansvar for udvælgelsen af ydelsen, herunder for at kunden kan opnå de forventede resultater og funktionalitet, samt at ydelsen kan fungere i kundens eksisterende eller påtænkte driftsmiljø.

3. Levering og leveringstid

Leveringsklausulen er ex works, Fillerupvej 27, 8300 Odder (Incoterms 2020), medmindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt. Aftale om fragtomkostninger fremgår af samarbejdsaftale. Leveringstidspunkter er anslået efter bedste skøn og er ikke bindende for CleverCoffee, medmindre et fast leveringstidspunkt er udtrykkeligt aftalt. Et udtrykkeligt fast leveringstidspunkt udskydes med det antal dage, som måtte gå fra aftalens indgåelse og indtil det tidspunkt, hvor CleverCoffee har modtaget samtlige tekniske specifikationer og andre nødvendige informationer fra kunden og denne i øvrigt har opfyldt alle nødvendige formaliteter og/eller aftalte vilkår. Kan levering som følge af kundens forhold ikke gennemføres, henstår varerne for kundens regning og risiko på CleverCoffees lager. CleverCoffee er berettiget til at opkræve lagerleje, få dækket omkostninger m.v. Såfremt der indtræder forsinkelse, som CleverCoffee bærer ansvaret for, er kunden berettiget til ved skriftlig meddelelse til CleverCoffee at kræve levering, dog betinget af, at kunden fastsætter en endelig frist på minimum 20 arbejdsdage, inden for hvilken levering skal ske, med angivelse af, at kunden agter at hæve handlen, hvis levering ikke sker inden for fristen. Kun såfremt levering ikke sker inden for denne frist, er kunden berettiget til at hæve aftalen. Udover den nævnte hævebeføjelse har kunden ingen andre misligholdelsesbeføjelser ved forsinkelse og kan derfor eksempelvis ikke rejse krav om erstatning af nogen art, herunder for driftstab og lignende, som følge af den indtrådte forsinkelse.

4. Betaling

Købesummen forfalder, medmindre andet er aftalt, til betaling 14 dage Netto fra varen af afsendt. Ved overskridelse af betalingsfristen svarer kunden rente med 1,5 % pr. påbegyndt måned af den forfaldne saldo fra seneste rettidige betalingsdato og indtil beløbet er krediteret CleverCoffees konto i CleverCoffees pengeinstitut. Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen ved krav hidrørende fra andre retsforhold, og kunden kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.

5. Ejendomsforbehold

CleverCoffee har ejendomsretten til enhver leverance, indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter og omkostninger er betalt.

6. Garanti

CleverCoffee giver kunden garanti svarende til den, som CleverCoffee har modtaget fra CleverCoffees underleverandør/producent. Der henvises til de enkelte underleverandørers/producenters til enhver tid gældende garantibestemmelser. CleverCoffee yder uanset foranstående 12 måneders garanti mod fabrikationsfejl på udstyr. Der ydes ikke anden garanti fra CleverCoffees side, med mindre dette er udtrykkeligt skriftligt aftalt. For garantikrav gælder i øvrigt nedenstående bestemmelser om reklamation og mangler, begrænset hæftelse m.v. Der ydes ikke garanti eller reklamationsret på brugt- eller demoudstyr.

7. Reklamation og mangler

Kunden er forpligtet til straks og senest første hverdag efter modtagelsen af en leverance at foretage kontrol af ydelsen samt at undersøge denne for eventuelle mangler. Konstaterer kunden mangler, skal kunden straks skriftligt reklamere til CleverCoffee med specifikation af de mangler, der gøres gældende. Ved fragtskader skal kunden reklamere straks ved modtagelsen over for fragtføreren. Reklameres der ikke rettidigt, er retten til at gøre mangler gældende bortfaldet. Ethvert mangelskrav, uanset art, skal være gjort gældende inden for 14 dage efter leveringstidspunktet. Undlader kunden dette, kan kunden ikke efterfølgende påberåbe sig manglen. CleverCoffees ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til enten at foretage omlevering, afhjælpning af manglen eller at meddele kunden en af CleverCoffee fastsat forholdsmæssigt afslag i den aftalte købesum. Ved leverancer uden for Danmark, inkl. leverancer til Færøerne og Grønland, dækker CleverCoffee ved afhjælpning kun materialerne. Al arbejdsløn ved afhjælpning hhv. montering i tilfælde af ombytning afholdes i disse tilfælde af kunden. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, end hvad der fremgår af ovenstående og kan derfor eksempelvis ikke rejse krav om erstatning af nogen art, herunder driftstab, avancetab, følgeskader eller andre indirekte tab.

8. Produktansvar

For produktansvar er CleverCoffee ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. CleverCoffee fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag. Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på CleverCoffees produktansvarsforsikring. Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele CleverCoffee, såfremt kunden bliver bekendt med, at der er indtrådt en skade forårsaget af det det købte, at tredjemand påstår, at der er indtrådt en sådan skade, eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade. I den udstrækning CleverCoffee måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde CleverCoffee skadesløs i samme omfang, som CleverCoffees ansvar er begrænset i henhold til nærværende punkt. 

9. Begrænset hæftelse

CleverCoffee hæfter, uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed, ikke for indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af forventet besparelse og lignende. CleverCoffees ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til det beløb, kunden har erlagt for den ydelse (eller mangel på samme), hvorpå kravet baseres.

10. Tilbagelevering af elskrot

Elektrisk og elektronisk udstyr solgt til kunden er kunden berettiget til at tilbagelevere til CleverCoffee. Kunden sørger for egen regning for tilbagelevering af det elektriske og elektroniske udstyr til den af CleverCoffee anviste adresse. CleverCoffee håndterer det elektriske og elektroniske affald i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 9 j). Begreberne "elektrisk og elektronisk udstyr" samt "affald af elektrisk og elektronisk udstyr" er mellem kunden og CleverCoffee defineret som anført i miljøbeskyttelseslovens § 9 i), nr. 1 og nr. 3 samt § 3, nr. 1-5 i bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005 om håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr.

11. Force majeure

CleverCoffee er ikke ansvarlig overfor kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner eller risiko herfor, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner eller andre omstændigheder, som CleverCoffee ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er CleverCoffee berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

12. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem CleverCoffee og kunden skal afgøres efter dansk ret. Førnævnte lovvalgsregel omfatter dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler. Tvisten skal efter CleverCoffees valg afgøres med Byretten i Århus som rette værneting eller ved voldgift ved en af Det Danske Voldgiftsinstitut nedsat voldgift i overensstemmelse med "Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut". Voldgiftsretten skal have sæde i Århus. Uanset ovenstående kan CleverCoffee dog altid vælge at sagsøge kunden ved dennes hjemting.