Handelsbetingelser for private

www.clevercoffee.dk ejes og drives af CleverCoffee ApS, Fillerupvej 27, 8300 Odder., CVR-nummer 38466216. Bank: Merkur Andelskasse. Reg. Nr. 8401 kontonr. 4299329. Kontakt: webshop@clevercoffee.dk

Alle ordrer modtaget via www.clevercoffee.dk behandles efter de her anførte forretningsbetingelser. Ved gennemførelsen af en ordre på www.clevercoffee.dk, anerkender du som kunde at have læst og accepteret disse betingelser. En gennemført ordre betragtes altid som en bindende aftale mellem kunden og CleverCoffee. Der tages forbehold for prisfejl, tastefejl, tekniske fejl i systemet samt ændringer i specifikationer samt udsolgte produkter.

Priser

Alle priser er dagspriser og prisen er angivet i DKK inklusiv moms og eventuelle afgifter. Priserne er eksklusive fragt- og leveringsomkostninger. Priserne på tidspunktet for afgivelse af bestillingen er gældende.

Betaling og transaktionsomkostninger

Hos CleverCoffee.dk betaler du dine varer med Dankort, MobilePay, VISA-kort eller MasterCard på det beløb i DKK, som ordren lyder på. Beløbet hæves først den dag, varerne afsendes fra CleverCoffees lager. Betalingsdata sendes til NETS i krypteret form (SSL), og på intet tidspunkt kan eller vil www.clevercoffee.dk få adgang til dine personlige betalingsdata, ligesom disse data ikke opbevares i vores betalingssystem.

Kaffeabonnement

Når man køber et kaffeabonnement hos CleverCoffee, indgår man en aftale, der over den valgte periode, har løbende forsendelser af flere på hinanden følgende køb.

Betalingen foregår pr. levering og pengene trækkes først fra betalingskortet ved afsendelse af hver enkelt leverance. Der fremsendes faktura pr. mail til kunden for hver leverance.

Ved afgivelse af ordre, oprettes man med adgang til “Min konto”, hvorfra man kan logge ind og administrere sit abonnement. Man kan uden omkostninger stoppe abonnementet, hvis man ikke ønsker at modtage flere leveringer eller vil ændre sit abonnement, hvis man ønsker flere/færre leveringer eller større/mindre mængde pr. levering. Der fremsendes en mail til kunden, hver gang den nuværende aftale ændres.

Reklamation

CleverCoffee opfordrer dig til at foretage kontrol af de leverede varer umiddelbart efter modtagelse. Skulle du konstatere fejl eller mangler, bedes du straks gøre os opmærksom herpå.

Som forbruger er dine køb omfattet af købelovens regler om 2 års reklamationsret. Reklamationsperioden løber fra den dato, hvor du modtager varerne. Konstaterer du en fejl eller mangel ved din ordre, eller ønsker du at reklamere over en vare, bedes du skrive til os på mailadressen webshop@clevercoffee.dk. Du bedes oplyse dit ordrenummer, når du skriver til os, og vi vil hurtigst muligt vende tilbage til dig med en udmelding omkring den videre proces.

Er reklamationen berettiget, kan du enten få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig, at manglen ikke er opstået som følge af en *fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. En vare må under ingen omstændigheder tages i brug, før reklamationen er færdigbehandlet.

Hvis reklamationen er berettiget, vil CleverCoffee refundere rimelige fragtomkostninger, som du som kunde måtte have i forbindelse med returnering af varen. Vi vil bestræbe os på at behandle din reklamation, så hurtigt som muligt.

*For eksempel: Produkter som Bonavitas hældekedel og kaffemaskiner er kun beregnet til brug med filtreret vand. Dette betyder, at hvis der sker tilkalkning af produktet, hører det ikke under reklamationsgarantien, da det er fejlagtig brug at benytte ufiltreret vand i produktet.

Hvor hurtigt skal jeg reklamere?

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Start en reklamation

Før returnering bedes du venligst underrette os pr. mail på mailadressen webshop@clevercoffee.dk. Du vil herefter modtage et returnummer, som du bedes påføre på en kopi af ordrebekræftelsen, der bedes vedlagt returvaren. Derefter vil tilbagebetaling blive foretaget via overførsel til din bankkonto. Bemærk venligst at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Du er også velkommen til at aflevere din vare personligt hos os efter forudgående aftale.

Jeg har fortrudt mit køb

Såfremt du ønsker at returnere en vare, skal du senest 14 dage efter modtagelsen give os besked om dette. Efterfølgende har du yderligere 14 dage til at tilbagelevere varen. Det er dit ansvar, at varen kommer frem til os i hel stand og når fortrydelsesretten udnyttes, skal du selv betale returomkostningerne. Hvis varen er taget i brug inden returnering, påligger det CleverCoffee at vurdere værdiforringelsen og vi tilbagebetaler dig efterfølgende det resterende beløb.

Ønsker du at benytte din returret, skal du kontakte os på webshop@clevercoffee.dk.

Derfor bruger vi cookies

CleverCoffee.dk indhenter oplysninger om vores brugere bl.a. via såkaldte ‘cookies’. Når du besøger CleverCoffee.dk første gang modtager du automatisk en cookie. Vi gør opmærksom på dette via en informationsbjælke i bunden af skærmen, første gang du besøger siden.

En cookie er en lille tekstfil der lagres i din web browser (fx Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, etc.), og som registrerer dig som unik bruger. Denne cookie identificerer CleverCoffee.dk’s webserver, når du besøger siden, og registrerer anvendelsen heraf.

En cookie kan indeholde tekst og tal. Det er ikke et program og kan ikke indeholde virus. www.clevercoffee.dk gemmer dit postnummer i en cookie, således at du ikke skal indtaste postnummeret hver gang du besøger www.clevercoffee.dk.

De fleste browsere lader dig slette cookies fra din harddisk, blokere for alle cookies eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Se vejledningen til din browser eller hjælpfunktionen for at få mere information om disse funktioner. Du skal dog være opmærksom på, at du somme tider ikke kan få adgang til et websted, eller at nogle funktioner på webstedet ikke fungerer, hvis du ikke accepterer cookies.

Tvister

For alle køb gælder de danske værnetingsregler.

Salgs- og leveringsbetingelser for erhverv

www.clevercoffee.dk ejes og drives af CleverCoffee ApS (nævnes herfra CleverCoffee), Fillerupvej 27, 8300 Odder., CVR-nummer 38466216. 

Herunder finder du vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhverv. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og CleverCoffee.

 1. Anvendelse
 2. Tekniske oplysninger, vejledning m.v.
 3. Levering og leveringstid
 4. Betaling
 5. Ejendomsforbehold
 6. Garanti
 7. Reklamation og mangler
 8. Produktansvar
 9. Begrænset hæftelse
 10. Tilbagelevering af elskrot
 11. Force majeure
 12. Lovvalg og værneting

1. Anvendelse

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (marts 2024) for CleverCoffee ApS, er gældende for salg af enhver ydelse fra CleverCoffee, medmindre de udtrykkeligt afviger eller er modificeret ved anden skriftlig aftale. Kundens angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, ordre, accept, købsbetingelser m.v. anses ikke for en fravigelse af disse vilkår, medmindre CleverCoffee skriftligt har accepteret afvigelserne.

2. Tekniske oplysninger, vejledning m.v.

Produktinformationer, illustrationer, tegninger og oplysninger om tekniske data, som f.eks. volumen og lignende i brochurer og andet salgsmateriale m.v. er kun vejledende. CleverCoffees oplysninger er kun bindende, når særskilt skriftlig garanti er ydet for disse som et led i aftalen. Kunden har det fulde ansvar for udvælgelsen af ydelsen, herunder for at kunden kan opnå de forventede resultater og funktionalitet, samt at ydelsen kan fungere i kundens eksisterende eller påtænkte driftsmiljø.

3. Levering og leveringstid

Leveringsklausulen er ex works, Fillerupvej 27, 8300 Odder (Incoterms 2020), medmindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt. Aftale om fragtomkostninger fremgår af samarbejdsaftale. Leveringstidspunkter er anslået efter bedste skøn og er ikke bindende for CleverCoffee, medmindre et fast leveringstidspunkt er udtrykkeligt aftalt. Et udtrykkeligt fast leveringstidspunkt udskydes med det antal dage, som måtte gå fra aftalens indgåelse og indtil det tidspunkt, hvor CleverCoffee har modtaget samtlige tekniske specifikationer og andre nødvendige informationer fra kunden og denne i øvrigt har opfyldt alle nødvendige formaliteter og/eller aftalte vilkår. Kan levering som følge af kundens forhold ikke gennemføres, henstår varerne for kundens regning og risiko på CleverCoffees lager. CleverCoffee er berettiget til at opkræve lagerleje, få dækket omkostninger m.v. Såfremt der indtræder forsinkelse, som CleverCoffee bærer ansvaret for, er kunden berettiget til ved skriftlig meddelelse til CleverCoffee at kræve levering, dog betinget af, at kunden fastsætter en endelig frist på minimum 20 arbejdsdage, inden for hvilken levering skal ske, med angivelse af, at kunden agter at hæve handlen, hvis levering ikke sker inden for fristen. Kun såfremt levering ikke sker inden for denne frist, er kunden berettiget til at hæve aftalen. Udover den nævnte hævebeføjelse har kunden ingen andre misligholdelsesbeføjelser ved forsinkelse og kan derfor eksempelvis ikke rejse krav om erstatning af nogen art, herunder for driftstab og lignende, som følge af den indtrådte forsinkelse.

4. Betaling

Købesummen forfalder, medmindre andet er aftalt, til betaling 14 dage Netto fra varen af afsendt. Ved overskridelse af betalingsfristen svarer kunden rente med 1,5 % pr. påbegyndt måned af den forfaldne saldo fra seneste rettidige betalingsdato og indtil beløbet er krediteret CleverCoffees konto i CleverCoffees pengeinstitut. Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen ved krav hidrørende fra andre retsforhold, og kunden kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.

5. Ejendomsforbehold

CleverCoffee har ejendomsretten til enhver leverance, indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter og omkostninger er betalt.

6. Garanti

CleverCoffee giver kunden garanti svarende til den, som CleverCoffee har modtaget fra CleverCoffees underleverandør/producent. Der henvises til de enkelte underleverandørers/producenters til enhver tid gældende garantibestemmelser. CleverCoffee yder uanset foranstående 12 måneders garanti mod fabrikationsfejl på udstyr. Der ydes ikke anden garanti fra CleverCoffees side, med mindre dette er udtrykkeligt skriftligt aftalt. For garantikrav gælder i øvrigt nedenstående bestemmelser om reklamation og mangler, begrænset hæftelse m.v. Der ydes ikke garanti eller reklamationsret på brugt- eller demoudstyr.

7. Reklamation og mangler

Kunden er forpligtet til straks og senest første hverdag efter modtagelsen af en leverance at foretage kontrol af ydelsen samt at undersøge denne for eventuelle mangler. Konstaterer kunden mangler, skal kunden straks skriftligt reklamere til CleverCoffee med specifikation af de mangler, der gøres gældende. Ved fragtskader skal kunden reklamere straks ved modtagelsen over for fragtføreren. Reklameres der ikke rettidigt, er retten til at gøre mangler gældende bortfaldet. Ethvert mangelskrav, uanset art, skal være gjort gældende inden for 14 dage efter leveringstidspunktet. Undlader kunden dette, kan kunden ikke efterfølgende påberåbe sig manglen. CleverCoffees ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til enten at foretage omlevering, afhjælpning af manglen eller at meddele kunden en af CleverCoffee fastsat forholdsmæssigt afslag i den aftalte købesum. Ved leverancer uden for Danmark, inkl. leverancer til Færøerne og Grønland, dækker CleverCoffee ved afhjælpning kun materialerne. Al arbejdsløn ved afhjælpning hhv. montering i tilfælde af ombytning afholdes i disse tilfælde af kunden. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, end hvad der fremgår af ovenstående og kan derfor eksempelvis ikke rejse krav om erstatning af nogen art, herunder driftstab, avancetab, følgeskader eller andre indirekte tab.

8. Produktansvar

For produktansvar er CleverCoffee ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. CleverCoffee fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag. Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på CleverCoffees produktansvarsforsikring. Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele CleverCoffee, såfremt kunden bliver bekendt med, at der er indtrådt en skade forårsaget af det det købte, at tredjemand påstår, at der er indtrådt en sådan skade, eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade. I den udstrækning CleverCoffee måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde CleverCoffee skadesløs i samme omfang, som CleverCoffees ansvar er begrænset i henhold til nærværende punkt. 

9. Begrænset hæftelse

CleverCoffee hæfter, uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed, ikke for indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af forventet besparelse og lignende. CleverCoffees ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til det beløb, kunden har erlagt for den ydelse (eller mangel på samme), hvorpå kravet baseres.

10. Tilbagelevering af elskrot

Elektrisk og elektronisk udstyr solgt til kunden er kunden berettiget til at tilbagelevere til CleverCoffee. Kunden sørger for egen regning for tilbagelevering af det elektriske og elektroniske udstyr til den af CleverCoffee anviste adresse. CleverCoffee håndterer det elektriske og elektroniske affald i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 9 j). Begreberne "elektrisk og elektronisk udstyr" samt "affald af elektrisk og elektronisk udstyr" er mellem kunden og CleverCoffee defineret som anført i miljøbeskyttelseslovens § 9 i), nr. 1 og nr. 3 samt § 3, nr. 1-5 i bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005 om håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr.

11. Force majeure

CleverCoffee er ikke ansvarlig overfor kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner eller risiko herfor, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner eller andre omstændigheder, som CleverCoffee ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er CleverCoffee berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

12. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem CleverCoffee og kunden skal afgøres efter dansk ret. Førnævnte lovvalgsregel omfatter dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler. Tvisten skal efter CleverCoffees valg afgøres med Byretten i Århus som rette værneting eller ved voldgift ved en af Det Danske Voldgiftsinstitut nedsat voldgift i overensstemmelse med "Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut". Voldgiftsretten skal have sæde i Århus. Uanset ovenstående kan CleverCoffee dog altid vælge at sagsøge kunden ved dennes hjemting.