I denne artikel vil vi gennemgå RoastLogger programmets funktionalitet og forskellige muligheder. Der tages udgangspunkt i, at risteren er korrekt forbundet til computeren. Er dette ikke tilfældet, bør du starte med at læse foregående artikel: Del 6: Hottop computerstyring: Opkobling til computer.

Det overordnede

Helt overordnet set fungerer RoastLogger setuppet på den måde, at man starter en rist på risteren som normalt, hvorefter styringen overtages af programmet. Det eneste der efterfølgende bestemmes af risteren, er risteprogrammets maksimumtid, hvorfor det anbefales at køre med et program, som er indstillet til at forløbe over længst mulig tid.

I RoastLogger programmet arbejdes der i to forskellige vinduer – det overordnede ‘RoastLogger & Controller’-vindue og ‘Controller’-vinduet.

RoastLogger & Controller vinduet

Log

Fanen ‘Log’

Vi lægger ud med fanen ‘Log’, der findes som nummer to fra venstre.
Under denne fane er det i det hvide vindue nederst muligt at følge ristens forløb på tekstform. Samme sted er der endvidere sat plads af til kommentarer omkring bønnetype, profiltype samt noter omkring rist og cupping. I den øverste del af vinduet kan de aktuelle temperaturmålinger og den forløbne tid aflæses. Til højre ses en række af knapper, som benyttes til at registrere forskellige hændelser i løbet af risten – disse er henholdsvis tidspunktet hvor bønnerne loades, første knæks start og slut, andet knæks start, samt når bønnerne dumpes efter endt rist. Når knapperne benyttes, vil det blive markeret i loggen, ligesom det har indflydelse på ristens forløb gennem forprogrammerede actions, som knytter sig til forskellige hændelser – mere om dette senere.

Det er også i denne fane, at man har mulighed for at gemme sin ristelog efter endt rist. Dette gøres med knappen ‘Save log’. Når én log er gemt, benyttes ‘Clear log’ til at slette det aktuelle indhold, således at en ny rist kan startes.

Chart

Fanen ‘Chart’
På billedet er både første knæks start og slut, andet knæks start og ristens sluttidspunkt registreret.

I Chart-fanen som er den næste i rækken, er det ligesom i den foregående muligt at følge ristens forløb, denne gang er den dog afbilledet mere overskueligt som en graf. I grafen visualiseres T1 og T2 i henholdsvis rød og blå som værende kurver over temperaturen til venstre og den forløbne tid i bunden. Der er endvidere en lyserød længere nede, som viser temperaturudviklingen pr. minut igen med tiden i bunden men denne gang med ændring i temperatur til højre. Også i dette vindue vises knapperne til markering af de forskellige hændelser – denne gang under billedet og kun med én knap af gangen, som ændrer sig løbende mellem hændelserne. Eftersom der kun vises en hændelse af gangen, i den rækkefølge som hændelserne forventes at opstå, bør det bemærkes at ‘Eject beans’ først kommer frem efter der klikkes på ‘Second crack’. Dette betyder altså, at det i situationer hvor der ikke ristes til andet knæk, er nødvendigt at gå tilbage til log-vinduet, for at registrere at bønnerne dumpes når risten afsluttes.

Efterhånden som der klikkes på de forskellige knapper, vil hændelserne blive markeret på den røde kurve over bønnetemperatur med tidspunkt og temperatur. Hændelserne vil endvidere blive indsat i tabellen som vises i øverste venstre hjørne.

Template

Fanen ‘Template’

Her er der mulighed for at loade en tidligere ristelog som enten template eller som log. Loades den som værende log, vil programmet se ud præcist som det gjorde på tidspunktet hvor den givne log oprindeligt blev gemt. På denne måde får man altså mulighed for at se nærmere på sine gamle logs og ved hjælp af disse analysere hvordan en given rist er forløbet.

Loades en log istedet som værende template, vil den fungere som skabelon for den næste rist, som programmet vil forsøge at genskabe ud fra loggen. Herved kan man, langt hen af vejen gentage sine mest vellykkede riste på et senere tidspunkt. Da der med overvejende sandsynlighed vil være variationer i forhold som rumtemperatur og bønnedensitet fra gang til gang, vil det dog ofte fortsat være nødvendigt selv at foretage variationer undervejs. En anden smart detalje er, at risten der fungerer som skabelon vil blive vist i Chart-fanen som grafer i lysere røde og blå farver. Ved hjælp af disse har man et konstant overblik over, hvorvidt risten forløber ligesom det var tilfældet sidste gang.

En anden mulighed i denne fane er at loade to tidligere riste – én som template og én som log. Gør man dette, kan man efterfølgende sammenligne to ristes forløb direkte, fordi begge vil blive afbilledet under ‘Chart’.

Fanen ‘Chart’ med to ristelogs loadet og vist i forskellige farver.

Alarms

Fanen ‘Alarms’

Alarms-fanen giver, ikke så overraskende, mulighed for at oprette forskellige alarmer undervejs i risteforløbet. I den øverste hvide boks kan der oprettes alarmer, når risten rammer en bestemt temperatur, mens der i den nederste kan laves alarmer, som aktiveres et fast antal sekunder efter starten af første knæk. Alarm funktionaliteten kan blandt andet være praktisk, hvis man forventer at første knæk starter omkring en bestemt temperatur, eller hvis man foretrækker sin rist stoppet eksempelvis 90 sekunder efter første knæks start.

I den nederste del af vinduet findes to checkboxe som aktiverer henholdsvis de oprettede alarmer og brugen af lyd når der alarmeres.

Controller vinduet

Hvis vi flytter blikket over til programmets andet vindue med titlen ‘Controller’, er det her man har mulighed for at kontrollere sin rist. Overordnet set er der to parametre, som kan ændres – heater % som indikerer, hvor meget kraft der er på varmelegemet, samt fan % som virker tilsvarende blot for blæseren. I den øverste halvdel af Controller vinduet kan disse to parametre styres ved hjælp af de to skydere, som kan justeres i intervaller af 5 %. Samtidig kan man i toppen hele tiden følge med i de aktuelle temperaturer og indstillinger af både varme og blæs.

I midten af vinduet ses fanerne ‘Actions’ og ‘PID’, som muliggør to forskellige former for automatisering af blæser- og varmestyringen.

Actions

Fanen ‘Actions’

Actions giver mulighed for at forprogrammere ændringer af varme og blæs, således at disse ændres afhængig af ristens øvrige forløb.

Startende fra toppen giver den øverste ‘Action at T1’ mulighed for at ændre parametrenes værdi, når en bestemt temperatur opnås. I billedet ovenfor er programmet eksempelvis sat til at ændre varmen til 75 % og blæseren til 40 %, når T1 rammer temperaturen 120 grader. Tilsvarende er der programmeret ændringer ved henholdsvis 160 og 172 grader. Undervejs i risten vil check-boxene i den højre kolonne blive markereret, efterhånden som de forudbestemt temperaturer opnås. Princippet er præcist det samme i næste punkt ‘Actions at secs. after FC’. Her er det blot et forudbestemt antal sekunder efter første knæk, at ændringen sker. Risteren ved naturligvis kun at første knæk er indtruffet, hvis man husker at benytte sig af knappen der indikerer dette, som findes under både ‘Log’ og ‘Chart’ fanerne.

Under punktet ‘Actions at start and reset’ indstilles udgangspunktet for varme og blæs, når der startes en ny rist, mens den nederste ‘Load beans at T1’ giver mulighed for at registrere i loggen, ved hvilken temperatur man forventer at fylde bønner i maskinen efter endt forvarmning.

Det er muligt at gemme sine action indstillinger som filer, således at man løbende nemt kan variere mellem forskellige opsætninger ved at loade de respektive filer. Dette gøres ved brug af henholdsvis ‘Save action settings..’ og ‘Load action settings..’, som begge findes ved at klikke på menuen ‘Actions’, som findes i vinduets øverste venstre hjørne.

PID

Fanen ‘PID’

PID-funktionaliteten giver mulighed for at programmere RoastLogger til at ramme bestemte temperaturer over fastsatte tidsintervaller, hvorefter programmet vil forsøge at ramme temperaturerne ved selv at ændre på parametrene for blæser og varme. Dette er ikke en funktionalitet vi normalvis benytter os af, eftersom vi synes at brugen af Actions giver os bedre kontrol over risten.

I det fiktive eksempel på ovenstående billede er PID’en programmeret til at ramme en temperatur på 120 grader og fastholde denne i 30 sekunder for så derefter at stige til 150 grader over de næste 45 sekunder. Da der ikke er oprettet flere regler, vil programmet efterfølgende fastholde de 150 grader.

Forhåbentlig har ovenstående gennemgang bidraget til en bedre forståelse af RoastLogger. Herfra er det blot at eksperimentere med de forskellige muligheder, og udvikle actions som rammer de bedst mulige profiler for den enkelte bønne.

I næste afsnit af artikelserien skal vi se på, hvad vi mener er ‘best practices’, når der ristes med Hottop og RoastLogger.


Relaterede Indlæg